online site builder

 Směrnice č. 4 - stanovy České Taekwon-Do ITF Asociace z.s.  

16.1.2020
Stanovy České Taekwon-Do ITF Asociace z.s. 

Název spolku: České Taekwon-Do ITF Asociace z.s.

Sídlo spolku: Dvořákova 21, 66902 Znojmo 

I. Základní ustanovení  
1. Česká Taekwon-Do ITF Asociace z.s. (dále jen ČTA nebo Asociace), je dobrovolným, politicky nezávislým, neziskovým zájmovým spolkem právnických, nebo fyzických osob za podmínek dále uvedených, které se zabývají výukou, nebo organizací výuky bojového umění sebeobrany Taekwon-Do ITF (dále jen TKD).
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
3. Asociace je otevřena pro všechny, kteří se chtějí podílet na jejich poslání a úkolech, při respektování odkazu zakladatele Taekwon-Do gen. Choi Hong Hi, předpisů, nařízení a pokynů Asociace a Mezinárodní Taekwon-Do ITF federace (dále jen ITF). Činnost Asociace respektuje principy demokracie.
4. Asociace je spolkem zapsaným ve veřejném rejstříku.
5. Asociace je členem ITF a případných dalších organizací při zachování samostatného právního postavení, majetku a činnosti.
II. Členství v Asociaci
1. Členství v Asociaci je možné pro:
- kolektivy (dále sdružený subjekt Asociace). Sdruženým subjektem Asociace je myšlen člen Asociace, který je právnickou či fyzickou osobou zabývající se výukou, nebo organizací výuky TKD který svoji činnost uskutečňuje na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR jako právnická osoba, nebo podniká v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu jako fyzická osoba. V neposlední řadě pro sdružení občanů vystupující pod jednotným názvem.
- jednotlivce: členství v Asociaci je uskutečňováno prostřednictvím členství ve sdruženém subjektu Asociace, který je řádným členem Asociace.
2. Řádným členem Asociace se může stát každý, kdo písemně zažádá o členství (jednotlivec vždy prostřednictvím sdruženého subjektu Asociace), souhlasí se stanovami Asociace, směrnicemi Asociace a po splnění všech podmínek daných příslušnými předpisy Asociace je do Asociace písemně přijat. Dokladem o členství je u sdruženého subjektu Asociace písemný doklad o přijetí do Asociace. O přijetí nového člena, jako sdružený subjekt Asociace rozhoduje Vedení a Rada.
3. Členství v Asociace zaniká vystoupením, vyškrtnutím, vyloučením, neplacením členských příspěvků nebo úmrtím.
4. Člen Asociace má právo:
- zúčastňovat se činností Asociace (jednotlivci prostřednictvím svého sdruženého subjektu ČTA) jako jsou zkoušky, soutěže, semináře, propagační a jiné akce organizované Asociací.
- Volit a být volen do orgánů Asociace (jednotlivec) pokud to není v rozporu se směrnicemi Asociace
- Zúčastňovat se schůzí, porad a jednání pro něj určených, podávat návrhy a vyjadřovat své názory, vyžadovat informace o činnosti Asociace (prostřednictvím legitimních zástupců sdružených subjektů Asociace)
5. Člen Asociace má povinnost:
- podílet se na činnosti, poslání a úkolech Asociace a Taekwon-Do ITF šetřit a chránit majetek Asociace a sdružených subjektů Asociace.
- Dbát na dobré jméno Asociace a Taekwon-Do
- Dodržovat stanovy, usnesení, směrnice a nařízení Asociace, jejich orgánů a ITF
- Dodržovat zásady a slib TKD
- Platit řádně a včas členské příspěvky ČTA
III. Účel a činnosti 
1. Účelem Asociace je všestranně podporovat, metodicky vést a organizačně zabezpečovat své členy a vytvářet potřebné podmínky pro jejich činnost.
2. Asociace provádí zejména tyto činnosti:
- zajišťuje výuku a šíření TKD, jako bojového umění sebeobrany, včetně jeho propagace
- Organizuje a zajišťuje zkoušky na technické stupně TKD členům Asociace v souladu s pravidly ITF a Asociace
- Organizuje školení trenérů TKD a jejich asistentů, rozhodčích, organizačních pracovníků sdružených subjektů a uděluje trenérské licence.
- Řídí a organizuje soutěže, semináře, školení a další akce TKD v tuzemsku i zahraničí
- Zastupuje a reprezentuje své členy, TKD, Asociaci v českých a zahraničních organizacích
IV. Orgány Asociace
1. Orgány Asociace jsou:
- členská schůze (dále jen ČS)
- prezident
- viceprezident
- Rada Asociace (dále také Rada)
- kontrolní komise (dále jen KK)
- sekretář Asociace
- disciplinární komise (dále jen DK)
2. ČS, Rada Asociace, KK i DK rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů
V. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace.
2. Je tvořená legitimními zástupci sdružených subjektů Asociace řádně přijatých do Asociace, za podmínek dále stanovených.
3. Je svolávána prezidentem Asociace nejméně jednou ročně a dále vždy tehdy, požádá-li o to písemně prezidenta Asociace nadpoloviční většina sdružených subjektů jako mimořádná ČS. ČS rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Asociace:
- schvaluje kvalifikovanou většinou znění, resp. změny znění, případně dodatky stanov Asociace
- schvaluje kvalifikovanou většinou znění, resp. změny znění, případně dodatky směrnic Asociace
- schvaluje název a symboliku Asociace
- volí a odvolává prezidenta Asociace
- volí a odvolává členy Rady Asociace
- volí a odvolává členy kontrolní komise, projednává a přijímá zprávu kontrolní komise
- schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření Asociace
- schvaluje zprávu disciplinární komise Asociace, řeší odvolání proti rozhodnutím disciplinární komise
- rozhoduje o zániku Asociace a v takovém případě rozhodne současně, jak naloží s majetkem Asociace a ustaví likvidační komisi, která provede likvidaci práv a povinností Asociace.
4. Každý sdružený subjekt Asociace, řádně do Asociace přijatý k datu jednání ČS má při hlasování jeden hlas rozhodující, bez ohledu na počet přítomných zástupců sdruženého subjektu Asociace.
5. Zasedání ČS řídí prezident nebo jím pověřená osoba.
6. ČS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech legitimních zástupců sdružených subjektů řádně přijatých do Asociace k datu valné hromady a jejich složení neodporuje směrnicím Asociace. V případě, že přítomný zástupce sdruženého subjektu Asociace není statutárním zástupcem sdruženého subjektu ČTA, musí písemně nebo elektronicky doložit zmocnění k jednání či hlasování, vydané statutárním zástupcem příslušného sdruženého subjektu ČTA, který zastupuje.
7. Rozhodnutí ČS přijímá nadpoloviční většinou hlasů rozhodujících z celkového počtu všech sdružených subjektů řádně přijatých do Asociace k datu jednání valné hromady. V případě, že při hlasování není dosaženo platného rozhodnutí kvalifikovanou většinou dle výše uvedených podmínek, hlasování se opakuje. V případě, že ani po opakovaném hlasování není dosaženo platného rozhodnutí přeruší prezident (viceprezident) jednání valné hromady na dobu 15 minut. Po tomto přerušení jednání VH pokračuje a hlasování se opakuje. V případě, že ani při tomto hlasování není dosaženo platného rozhodnutí kvalifikovanou většinou, je přijat výsledek posledního hlasování jako platný, prostým porovnáním hlasů pro a proti, bez ohledu na hlasy, které se zdržely hlasování.
8. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období nebo předčasné ukončení v písemné formě do rukou prezidenta Asociace. Pozastavit členství kterémukoli ze zvolených orgánů Asociace může ČS, ze závažných důvodů jako je např. dlouhodobá nemoc, dlouhodobé setrvání v nečinnosti či v případě závažného jednání neslučitelné se zásadami TKD či poškozujícího zájmy a dobré jméno Asociace.
9. Všechna hlasování, pokud nerozhodne ČS jinak jsou veřejná v duchu zásad a přísahy TKD.
10. Prezident Asociace zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrný důvod svolání ČS, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
VI. Prezident Asociace
Prezident Asociace je statutárním orgánem České Taekwon-Do ITF Asociace z.s... Řídí a koordinuje činnost orgánů a výkonných pracovníků Asociace a jedná jejím jménem. Zastupuje, prosazuje a obhajuje zájmy členů Asociace, v souladu se závěry jednání Rady a usneseními ČS. Provádí právní úkony v pracovněprávních vztazích k pracovníkům Asociace, jmenuje výkonné pracovníky Asociace a uzavírá smlouvy jménem Asociace. V případě potřeby pověřuje zastoupením své funkce viceprezidenta, sekretáře, nebo některého z členů rady.
VII. Viceprezident Asociace
Viceprezident navržený prezidentem Asociace, schválený radou ČTA je představitelem Asociace a jedná jejím jménem v souladu se závěry jednání rady ČTA a valné hromady na základě pověření prezidenta.
 
VIII. Rada Asociace
1. Rada je složena z osob navržených prezidentem Asociace a schválených volbou ČS Asociace.
2. Členství v Radě je čestnou funkcí a lze ji kdykoli k rukám prezidenta Asociace písemně ukončit.
3. Pozastavit členství v radě jednotlivým členům rady může Rada sama, ze závažných důvodů jako je například dlouhodobá nemoc, dlouhodobé setrvání v nečinnosti nebo v případě závažného jednání neslučitelné se zásadami TKD či poškozujícího zájmy a dobré jméno Asociace.
4. Klesne-li v období mezi zasedáním ČS počet všech členů Rady pod tři, je Rada doplněna prozatímním členem (členy) navrženými prezidentem Asociace a schválenými zbylými členy Rady. Tito členové vykonávají řádnou funkci členů Rady do doby schválení ČS.
5. Úkolem Rady je zabezpečit plnění úkolů Asociace v období mezi valnou hromadou Asociace t.j. záležitosti týkající se Asociace jako spolku a úkolů týkajících se odborného hlediska TKD.
6. Podle potřeby si Rada vyváří pomocnou odbornou strukturu. Rada spolu s prezidentem Asociace rozhoduje o všech záležitostech Asociace z obou výše jmenovaných hledisek, pokud nespadají výhradně a jmenovitě do pravomoci ČS, Rada plní dále úkoly uložené jí prezidentem Asociace a ČS, zabezpečuje organizační a obsahovou přípravu jednání ČS a zodpovídá spolu s prezidentem, viceprezidentem a sekretářem Asociace za hospodaření s majetkem Asociace.
7. Jednání Rady řídí a svolává prezident Asociace. Rada přijímá rozhodnutí, jsou-li na jednání přítomni alespoň tři členové Rady. Rozhodnutí Rady je pro Asociaci závazné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných hlasů rozhodujících, tedy členů Rady a prezident Asociace. 
8. Pro jednání Rady je závazný jednací řád Rady, Radou schválený.
9. Rada má tyto pravomoci a povinnosti:
- přijímá nové organizační subjekty za členy Asociace, stanovuje podmínky přijetí nových organizačních subjektů, pokud nejsou v rozporu se směrnicemi Asociace
- vydává závazné směrnice, pokyny a nařízení platné pro všechny členy Asociace
- vykonává činnost disciplinární a smírčí komise, řeší spory mezi členy Asociace, v
závažných případech ukládá kárná opatření na základě disciplinárního řádu Asociace, schváleného Valnou hromadou Asociace
- na základě výsledku disciplinárního řízení vylučuje členy z Asociace (sdružené subjekty i jednotlivce), podává ITF návrh na vyloučení členů Asociace z ITF
- vypracovává návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Asociace, kterou předkládá ke schválení ČS
- řeší odvolání proti rozhodnutí Asociace
- vypracovává návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Asociace, kterou předkládá ke schválení ČS Asociace
- odpovídá za hospodaření Asociace, provádí potřebné korekce v rozpočtu Asociace
- projednává, případně navrhuje ČS změny, nebo doplňky znění stanov Asociace
- v případě nejasnosti ve výkladu znění Asociace projedná spornou část a podá závazný výklad sporné části Stanov členům Asociace
- jedná v souladu se stanovami Asociace, se směrnicemi Asociace a s platnými vnitřními předpisy Asociace
- Předseda Rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Rada. Ze zápisu musí být patrný důvod svolání Rady, kdy se konala, kdo jí předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
IX. Kontrolní komise (dále jen KK)
1. Do KK může být zvolena jakákoli osoba starší 21 let.
2. KK má nejméně tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává ČS. Kontrolní komise si volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi a plní zejména tyto úkoly:
- kontroluje hospodaření Asociace
- kontroluje dodržování stanov, směrnic, předpisů a nařízení Asociace a jeho orgánů a právních norem ČR
- kontroluje činnost orgánů Asociace
- plní další úkoly uložené ji ČS, nebo Radou Asociace
- o výsledcích kontrol písemně informuje Radu a ČS
X. Sekretář Asociace
1. Sekretář Asociace je výkonným pracovníkem Asociace, odpovědným za administrativu, účetní, členskou, popř. další evidenci a činnost sekretariátu Asociace. 2. Jedná se členy Asociace na základě úkolů a rozhodnutí Rady Asociace nebo prezidenta příp. viceprezidenta Asociace, v souladu se stanovami, směrnicemi, předpisy a nařízeními Asociace a v těchto případech jsou jeho pokyny pro členy Asociace závazné.
3. Má kompetenci vyžadovat plnění povinností od všech členů Asociace.
4. Při pověření prezidentem konkrétním úkolem má právo jednat s tuzemskými i zahraničními organizacemi jménem Asociace a případně jej při těchto jednání i zastupovat.
XI. Funkční období volených orgánů Asociace 
1. Funkční období volených orgánů je pět let.
2. Členové volených orgánů Asociace, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.
3. Odvolat orgány během funkčního období je možné orgánem, který daný orgán zvolil. A to ve výjimečných případech jako je déletrvající nemoc, závažné a dlouhodobé setrvání v nečinnosti, v případě závažného jednání neslučitelného se zásadami TKD či poškozujícího zájmy a dobré jméno asociace, nebo na základě výsledku disciplinárního řízení.
XII. Disciplinární komise
1. Členy disciplinární komise se automaticky stávají volení členové Rady.
2. Do DK může být zvolen kterýkoli řádný člen Asociace (jednotlivec) starší 21 let.
3. DK má minimálně má minimálně tři členy, kteří si mezi sebou zvolí předsedu.
4. DK je usnášeníschopná, je-li jednání DK přítomna nadpoloviční většina členů DK.
5. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a přijatá rozhodnutí.
6. DK informuje o své činnosti Radu a podává zprávu ČS.
7. Pravomoc a další organizační otázky, spadající do působnosti disciplinární komise, jsou stanoveny disciplinárním řádem schváleným Radou.
XIII. Hospodaření Asociace
1. Jmění Asociace tvoří majetek a dluhy. Zdrojem majetku Asociace jsou zejména:
- členské příspěvky
- poplatky za licence, školení a zkoušky
- výnosy sportovních akcí, soutěží a seminářů
- dotace
- příjmy od sponzorů
- dary
- příjmy z reklam
2. Za hospodaření s majetkem Asociace odpovídá prezident, viceprezident, sekretář a Rada Asociace.
3. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou s ohledem na platební kalendář, resp. regulační opatření v čerpání dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, resp. ČUS.
4. Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a dále specifickými předpisy MŠMT ČR pro hospodaření se státními dotacemi.
XIV. Právní subjektivita Asociace
Svaz je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jménem Asociace jedná a právní úkony činí prezident Asociace, v souladu s usnesením Rady, nebo valné hromady Asociace. Zastupovat jej může na základě jeho pověření viceprezident, sekretář, nebo některý z členů rady Asociace.
XV. Závěrečné ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí ČS nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku Asociace, přechází její majetek po vypořádání závazků na organizace nebo právnické osoby o kterých rozhodne ČS a jejíž cíle jsou blízké cílům Asociace.
3. Tato změna stanov Asociace vstupuje v platnost dnem jejího přijetí Členskou schůzí Asociace dne 16.1.2020 a účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.